Management

BAoS Office Bearers – 2021
Neeraj Chaturvedi President
Rahul Tiwari Vice President
Prakash Nirala Secretary
Shashi Bhushan Kumar Assistant Secretary
Alok Ranjan Treasurer
Alok Sharma Assistant Treasurer
Arun Prakash Dixit Member
Hari Mohan Chaturvedi Member
Manoj Gupta Member
Rakesh Kumar Singh Member
Auditors 1 Yr term
1. Abhishek Sinha
2. Braj Bhushan Kumar